JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de JARC o d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a JARC.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.

L'Administració de JARC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta Administració.

JARC no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Política de prvacitat

En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002 s'informa que les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti, incloent el seu correu electrònic, i que resultin necessaris per a les gestions comercials i administratives pròpies de JARC, s'incorporaran a un fitxer automatitzat la titularitat i responsabilitat del qual l'ostenta JARC.

Amb l'acció de remetre per l'interessat les seves dades de caràcter personal i el seu correu electrònic a JARC, AUTORITZA expressament la utilització d'aquestes dades als efectes de comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es realitzin mitjançant correu electrònic, que JARC portin a terme amb possibles interessats, informant-los de qualsevol oferta de serveis i productes.

L'interessat podrà exercir respecte a les seves dades els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent un correu electrònic a info@jarc.cat, sol·licitant en el seu cas: (i) que se li remetin per la mateixa via les seves dades personals que constin en els fitxers de JARC, als efectes de la seva consulta o rectificació o bé (ii) que es cancel·li o revoqui l'autorització per a la recepció de comunicacions, havent de notificar JARC l'efectiva rectificació i/o cancel·lació de les dades de caràcter personal del seu fitxer.

1r Premi Internacional a la Millor Poma Golden
Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Jornada de la Vedella
Jornada Porcí
Jornada de la Vinya
Jornada de l'oví
Jornada del Conill
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat